Köpvillkor

Avtalsvillkor vid köp från Johnér Bildbyrå AB (hädanefter "Johnér Bildbyrå"). För definitioner och begrepp gällande dessa avtalsvillkor, se punkt 10. I det fall den person som ingår detta avtal gör det som representant för sin arbetsgivare eller annan juridisk person, gäller detta avtal både för den personen och personens arbetsgivare, enligt nedanstående definierad som Produktanvändaren. Om personens anställning skulle upphöra är det enbart Produktanvändaren, inte personen, som har rätt att fortsätta använda Produkten som köps enligt detta avtal. Produkt som Bildbyrån tillhandahåller får endast användas efter tillstånd från Bildbyrån. Produktens användningsrätt avtalas vid beställningstillfället och specificeras på Bekräftelsen. Bekräftelsen är en del av dessa villkor och alla hänvisningar till avtalsvillkoren inkluderar Bekräftelsen. Användande av Produkt utan sådant tillstånd betyder förutom brott mot detta avtal också intrång i upphovsrätten, vilket kan medföra straffansvar. I och med att Produkt laddas ner digitalt, ingås avtal med Bildbyrån enligt de villkor som vid var nedladdnings tillfälle ligger online på www.johner.se/sv_SE/terms/eula.php. Nedladdning av Produkt innebär att dessa villkor godkänns av Dig/Licensägare. Om ni är en mellanhand (exempelvis, men ej begränsat till, reklam-, design- eller webbyrå) får Produkten endast användas till en Licensägare, som samtycker till att bli bunden av villkoren i detta avtal. Licensägare anges vid nedladdningstillfället och är den som äger publiceringsrätten. Genom att godkänna detta avtal intygar ni att er Licensägare samtycker till villkoren i detta avtal. 1. Användande av Produkter Full rätt enligt dessa villkor till användande av Produkten förvärvas genom att Produkten beställs från Bildbyrån samt att Bekräftelse från Bildbyrån mottagits och betalning erlagts. Vid beställningen skall Produkten anges och framgå av Bekräftelsen. Användandet av Produkten får påbörjas efter att Bekräftelse mottagits, men innan betalning erlagts. Den beställda Produkten får därefter användas i enlighet med detta avtal om inget annat tydligt framgår av Bekräftelsen. Samtliga användningsrätter är ej exklusiva om inget annat tydligt framgår av Bekräftelsen. Produkter får vara tillgängliga för högst tio (10) personer om inget annat avtalas vid beställningstillfället och framgår av Bekräftelsen. Produkter får endast publiceras i enlighet med pressens publicitetsregler. Produkter får ej redigeras och/eller manipuleras så att det kränker modellen. Produkter med modeller får ej heller publiceras i sammanhang som kan uppfattas som kränkande för modellen. Särskild försiktighet bör vidtas vid publicering i s.k. känsliga sammanhang rörande exempelvis, men ej begränsat till, sex, politik, medicin, dejting, missbruk, psykisk ohälsa och fysiskt eller psykiskt handikapp. Vid sådan känslig publicering måste det tydligt framgå att avbildad/avbildade person/personer inte har något med artikeln/sammanhanget att göra, exempelvis som en textrad vid publicerad Produkt. Vad som uppfattas som kränkande kan vara svårt att avgöra i vissa fall. Är du osäker på hur du får använda Produkten, kontakta oss för rådgivning och vid behov framskaffande av ett specifikt tillstånd från modellen. Vid elektronisk publicering av Produkt till t ex. internet, skärmsläckare, elektroniska vykort eller nyhetsbrev får inte Produkten göras tillgänglig på ett sätt som för tredje part framstår som att den är fri att kopiera, ladda ned, extrahera eller vidareförmedla och publicera med annan avsändare än licensägarens. Fotografnamn/Bildbyrånamn skall i enlighet med upphovsrättslagen i möjligaste mån anges vid publicering eller annat användande av Produkten. Förutsatt ovanstående får Produkter ej användas i något kommersiellt sammanhang där Produkten utgör en betydande del av slutproduktens försäljningsvärde, t.ex. men ej begränsat till, användning av Produkter till skärmsläckare, vykort eller posters. Vidare får Produkter ej användas till produktförpackningar i mer än 100 000 exemplar. För mer information angående detta, vänligen kontakta Bildbyrån på 08-644 83 30 eller info@johner.se. 2. Användningsrätt Licensägaren har efter betalning endast rätt att publicera Produkten och äger ingen kommersiell rätt att vidareförsälja eller överlåta Produkten till tredje part. 3. Avbeställning Vid avbeställning av Produkt inom 30 dagar från beställningsdatum är Produktanvändaren skyldig att betala endast hälften av den fakturerade kostnaden för Produktanvändandet, förutsatt att Produkten ej publicerats. Vid senare avbeställning ges ingen rätt till avdrag på den avtalade Produktkostnaden. 4. Kostnader och betalning Kostnaden för Produktanvändandet inklusive leverans och hanteringskostnader framgår av Bekräftelsen från Bildbyrån. I det fall användaren väljer att dela upp betalningen av Produkten godkänner användaren betalningsansvar för orderns totala belopp för hela tidsperioden. Betalningsvillkor för Bekräftelsen är 20 dagar netto om inget annat har avtalats. Vid för sen betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över gällande diskonto, samt lagstadgad påminnelseavgift. 5. Ansvarsbegränsning Bildbyrån har rätt att, från respektive upphovsrättsman, upplåta användningsrätter till Produkter som publiceras på Bildbyråns webbplats. De Produkter som görs tillgängliga via Bildbyråns webbplats gör enligt svensk lag inte intrång i annans immaterialrätt. Bildbyrån tar inget ansvar för Produkt som beskärs, retuscheras eller på något annat sätt ändras från det utseende Produkt hade vid leverans till Produktanvändaren. Vid användning av Produkter i känsliga sammanhang enligt punkt 1, som saknar särskild överenskommelse med modell, åtar sig Produktanvändaren att ersätta eventuell skada för Bildbyrån. Rättigheter för Produkter är ej exklusiva och eventuella skador för Produktanvändare därav ersätts ej av Bildbyrån. Skadeståndsansvaret för Bildbyrån är alltid begränsat till det totala belopp Bildbyrån fakturerat för Produkten. Ansvarsbegränsningen omfattar inte Bildbyråns skyldighet att uppfylla villkoren i GDPR med avseende på nödvändiga tillstånd för avbildade personer i Produkten. 6. Vite Om Produktanvändaren använder/publicerar Produkten utan att bekräftelse mottagits eller betalning erlagts, eller om Produkten på annat sätt använts på ett enligt detta avtal eller Bekräftelse otillåtet sätt, förbinder sig Produktanvändaren att till Bildbyrån utge ett vite uppgående till det större av (a) tio gånger beloppet av det som Produktanvändandet skulle ha kostat eller (b) 50 000 sek. Olovligt användande ger också Bildbyrån rätt att med omedelbar verkan häva ingångna avtal med Produktanvändaren utan att återbetalning sker av fakturerat belopp. I det fall Produktanvändaren bryter mot något av de övriga avtalsvillkoren är denne skyldig att vidta rättelse omedelbart denne blir varse villkorsbrottet. Produktanvändaren förbinder sig även att hålla Bildbyrån skadelös om villkorsbrottet inneburit ekonomisk skada för Bildbyrån, avbildade modeller eller egendom. 7. Digital bearbetning Det åligger Produktanvändaren att göra de eventuella korrigeringar i den digitala Produkten som krävs för bästa slutresultat vid publicering. Bildbyrån utger ingen ersättning för icke tillfredsställande resultat. 8. Tvist Tvist med anledning av detta avtal eller andra tillhörande rättsförhållanden löses i svensk domstol enligt svensk rätt. 9. Köpvillkorens betydelse i förhållande till Bekräftelsens I det fall något villkor i Bekräftelsen motstrider villkor i detta dokument ("Köpvillkor"), skall Bekräftelsens villkor gälla. 10. Definitioner "Bekräftelse" Med Bekräftelse avses, men begränsas ej till, faktura, orderbekräftelse, kvitto eller avtal som skickas av Bildbyrån vid beställning. "Produktanvändare" Med Produktanvändare menas specificerad/e avtalspart/er i bekräftelsen från Bildbyrån. "Licensägare" Med Licensägare menas den enskilda juridiska person som äger rätten att publicera Produkten, om inget annat framgår av Bekräftelsen. I de fall Produktanvändaren är en mellanhand, är Produktanvändare och Licensägare olika parter. Produktanvändare som är mellanhand förbinder sig att ange vem som är Licensägare vid nedladdning av Produkten. I de fall en Produktanvändare inte är en mellanhand är Produktanvändare och Licensägare samma part. "Produkt" Med Produkt avses all media som vid var tid erbjuds av Bildbyrån. Produkt inkluderar, men begränsas ej till, stillbilder, videoklipp, vektorgrafik, illustrationer och ljud. Vid köp av Produkt erhålls en användningsrätt vilket ger en Licensägare rätten av att publicera Produkten i enlighet med dessa användningsvillkor. Produkt kan köpas med olika typ av användningsrätt, inkluderat men ej begränsat till Redaktionell användningsrätt, Rights-Managed (RM), eller Royaltyfri användningsrätt (RF). "Royaltyfri (RF)" Med Royaltyfri licens menas en ej tidsbegränsad användningsrätt, men kan även gälla för med en begränsad användningsrätt i t.ex. tid, media och/eller per Marknad. Vilken användningsrätt som gäller framgår av Bekräftelsen vid köp av en Produkt. "Redaktionell användningsrätt" Produkt med enbart redaktionell användningsrätt får ej publiceras i något kommersiellt sammanhang. Produkten får endast används vid ett införande och i oförändrad form. "Rights-Managed (RM)" Med Rights-Managed avses en engångslicens för en Produkt och som gäller för en förutbestämd användning, tid, Marknad och/eller upplaga. "Paket och abonnemang" Vid köp av tjänst Paket och/eller Abonnemang, köps rätten att ladda ner ett begränsat antal Produkter under en tidsperiod om ett år (365 dagar) om inget annat framgår av Bekräftelsen. Det maximala antalet Produkter som kan laddas ner under perioden framgår av Bekräftelsen. Tidsperiodens dag ett är den dag Bekräftelse erhölls. Nedladdad Produkt kan publiceras med en ej tidsbegränsad användningsrätt (RF) av en Licensägare om inget annat tydligt framgår av Bekräftelsen. "Prenumeration" Vid köp av tjänst Prenumeration, köps rätten att ladda ner ett obegränsat antal Produkter under en tidsperiod som bestäms av vid köpet vald bindningstid, om inget annat framgår av Bekräftelsen. Tidsperiodens dag ett är den dag Bekräftelse erhölls. Prenumerationen förlängs automatiskt med en ny period, motsvarande den bindningstid som valdes vid köpet, om tjänsten inte skriftligen sägs upp innan ny period påbörjats eller annat framgår av bekräftelsen. Nedladdad Produkt kan publiceras med en begränsad användningsrätt (RM) per nedladdning, på egna plattformar och i egna kanaler av en Licensägare, om inget annat framgår av Bekräftelsen. Möjlighet finns att under innevarande prenumerationsperiod att per produkt köpa till en RF licens i samma eller större filstorlek med obegränsad användningsrätt. Alla produkter som har laddats ned, men ej publicerats under den tid prenumerationen varit aktiv, måste raderas vid avslut. Villkoren i punkt ett (1) fortsätter att gälla även efter avslut. "Prenumeration Liten/Mellan" Produkter i dessa tjänster får enbart publiceras i digitala kanaler. Vid prenumerationens avslut får använd nedladdad Produkt behållas där den publicerats men inte användas på nytt. "Prenumeration Stor" Produkter i den här tjänsten får användas i valfria egna media, digitalt och i print. Vid prenumerationens avslut får använd nedladdad Produkt behållas där den publicerats men inte användas på nytt. "Marknad" En Marknad definieras som det land där målgruppen för publiceringen befinner sig. I publiceringsrätten ingår alltid en eller fler marknader vilket framgår av Bekräftelsen. Effektiv 2024-03-12